Technovirus I, 2005, 30 x 40 cm, olej, plátno

Technovirus I, 2005, 30 x 40 cm, olej, plátno