Jan Vlček - Pyrokvěty

Jan Vlček - Pyrokvěty

Jan Wolfchen Vlcek, 2011, Pyrokvety, 60x80cm,akryl, plátno, gun powder